शेती पुरक व्यवसाय कर्ज

शेती पुरक व्यवसाय कर्ज

कर्ज कोणास घेता येईल ?

1.कर्जासाठी अर्जदार व जामिनदार अ वर्ग सभासद असावे.

2.अर्जदार व जामिनदार कर्ज रक्कम परतफेडीचे दृष्टीने उत्पन्नधारक असावेत.

कर्जाची रक्कम :-

कर्जाची कमाल मर्यादा रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार वेळोवेळी ठरविण्यात येईल.

व्याजाचा दर व व्याज आकारणी :-
परतफेड :-

1. सदर कर्जाची मुदत ५ ते ७ वर्षे राहील.

2. कर्ज व्यवहार असमाधानकारक असल्यास (कर्ज थकविल्यास खाते एनपीए झाल्यास) संपूर्ण कर्जाची एकरकमी व्याजासह परतफेड करावी लागेल.

कर्ज व्यवहार असमाधानकारक असल्यास (सलग 3 हप्ते थकविल्यास खाते एनपीए झाल्यास) संपूर्ण कर्जाची एकरकमी व्याजासह परतफेड करावी लागेल.
व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार व संचालक मंडळाच्या मंजुरीनुसार वेळोवेळी बदल अधिकार बँकेच्या संचालक मंडळास राहील.