विभाग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 • विभाग प्रमुख : सौ. वैशाली संग्राम मोकाशी
 • मोबाईल नं: ७८७५१६६७६६

वित्त व लेखा विभाग

 • विभाग प्रमुख : श्री. श्रीहरी बबनराव भिसे
 • मोबाईल नं: ७८७५५५८४९०

कर्ज व वसुली विभाग

 • विभाग प्रमुख : श्री. सुजित दत्ताजीराव पवार
 • मोबाईल नं: ७०३०८९८८३३

विपणन, संशोधन व विकास विभाग

 • विभाग प्रमुख : श्री. बाबासाहेब धस
 • मोबाईल नं: ९०१११६५२१२

प्रशासन विभाग

 • विभाग प्रमुख : श्री. बाबासाहेब धस
 • मोबाईल नं: ९०१११६५२१२

मनुष्यबळ विकास विभाग

 • विभाग प्रमुख : श्री. बाबासाहेब धस
 • मोबाईल नं: ९०१११६५२१२

भागभांडवल विभाग

 • विभाग प्रमुख : श्री. बाबासाहेब धस
 • मोबाईल नं: ९०१११६५२१२

संगणक विभाग

 • विभाग प्रमुख : श्री. दत्तात्रय पोतदार
 • मोबाईल नं: ९८२३२७५७५५

महिला बचत गट अर्थसहाय्य योजना विभाग

 • विभाग प्रमुख : सौ. वैशाली विजय पावशे
 • मोबाईल नं: ९०९६६०६९९३