लघुउद्योग(SME)कर्ज

लघुउद्योग(SME)कर्ज

कर्ज कोणास घेता येईल ?

1.लघुउद्योजकांना नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी तसेच व्यवसाय विस्तारासाठी.

2.अ वर्ग सभासद तसेच अर्जदार व जामिनदार कर्ज रक्कम परतफेडीचे दृष्टीने उत्पन्नधारक असावेत.

कर्जाची रक्कम :-

कर्ज रक्कम मर्यादा रु. १० लाखापर्यंत

कॅश क्रेडीट व टर्म लोन सुविधा

परतफेड :-

मुदत- १ ते ७ वर्षांपर्यंत

कर्ज व्यवहार असमाधानकारक असल्यास (सलग 3 हप्ते थकविल्यास खाते एनपीए झाल्यास) संपूर्ण कर्जाची एकरकमी व्याजासह परतफेड करावी लागेल.
व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार व संचालक मंडळाच्या मंजुरीनुसार वेळोवेळी बदल अधिकार बँकेच्या संचालक मंडळास राहील.