व्याज दर

ठेवीवरील व्याज दर

अ .नं ठेव प्रकार मुदत व्याज दर
सेव्हिंग्ज ठेव   ३.५०%
स्पेशल सेव्हिंग्ज ठेव   ६.५०%
चिरंजीव से. ठेव   ३.५०%
पिग्मी ठेव   ३.००%
सुपर फ्लेक्सी ठेव   ५.००%
अल्प मुदत किमान १६ दिवस ते ९० दिवस ५.५०%
अल्प मुदत ९१ दिवस ते १८० दिवस ५.७५%
अल्प मुदत १८१ दिवस ते ३६४ दिवस ६.००%
मध्यम मुदत १ वर्षे ७.२५%
१० मध्यम मुदत १५ महिने ७.९९%
११ मध्यम मुदत १६ महिने ते २४ महिने ८.१५%
१२ मधुमित्र योजना ३ वर्षे व पुढे ८.००%
१३ मासिक व्याज योजना ३ वर्षे व पुढे ८.२५%
१४ दामदुप्पट ठेव ८ वर्षे ८ वर्षे
१५ दामदीडपट ठेव ४ वर्षे २ महिने ४ वर्षे २ महिने

कर्जावरील व्याज दर

अ .नं कर्ज प्रकार व्याज दर
सामान्य कर्ज (जामिनकी तारण ) १६.००%
स्थावर तारण कर्ज १६.००%
हायपोथिकेशन कर्ज (जुने वाहन/मशीनरी) १६. ००%
हायपो. कॅश क्रेडीट कर्ज १६. ००%
यशवंत महिला स्वयंरोजगार कर्ज १५. ५०%
सोनेतारण १२%
वाहनतारण कर्ज - मुदत ७ वर्षापर्यंत
वैयक्तिक वापराच्या वाहनाकरीता
व्यावसायिक वाहनाकरीता
१२. ००%
१३. ००%
गृहबांधणी कर्ज
मुदत १८ वर्षापर्यंत
१२.००%
लघुउद्योग (SME) कर्ज रु. १० लाखापर्यंत
कॅश क्रेडीट व टर्म लोन मुदत १ ते ७ वर्षापर्यंत
१२. ००%
१० शैक्षणिक कर्ज १२. ००%
११ सी. आर. ई. कर्ज १८. ००%