बँकेची सांपत्तीक स्थिती

बँकेची ३१/०३/२०२१ रोजीची सांपत्तीक स्थिती

अ .नं तपशील रक्कम
भागभांडवल ८ कोटी
स्वनिधी १८ कोटी
ठेवी १८९ कोटी
कर्जे १४४ कोटी
गुंतवणूक ५३ कोटी