मुदत ठेव कर्ज

मुदत ठेव कर्ज

कर्ज कोणास घेता येईल ?

1.कर्जासाठी अर्जदार व जामिनदार अ किंवा ब वर्ग सभासद असावे.

2.व्याजदर तारण मुदत ठेवीच्या व्याजदराच्या २% अधिक

3.जास्तीत जास्त तारण मुदत ठेव पावतीच्या मूळ रक्कमेच्या ७०% पर्यंत कर्ज मर्यादा.

कर्जाची रक्कम :-

कर्जाची कमाल मर्यादा रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार वेळोवेळी ठरविण्यात येईल.

व्याजाचा दर व व्याज आकारणी :-

विनातारणी कर्जासाठी द.सा.द.शे. ठरलेल्या दराने व्याजाची आकारणी मासिक पद्धतीने करण्यात येईल. थकबाकीवर 2% दंडव्याज आकारण्यात येईल. मात्र सदर कर्जासाठी आकारणी मासिक पद्धतीने करण्यात येईल.

परतफेड :-

1. सदर कर्जाची मुदत 1 वर्षे राहील.

2. कर्ज व्यवहार असमाधानकारक असल्यास (सलग 3 हप्ते थकविल्यास खाते एनपीए झाल्यास) संपूर्ण कर्जाची एकरकमी व्याजासह परतफेड करावी लागेल.

कर्ज व्यवहार असमाधानकारक असल्यास (सलग 3 हप्ते थकविल्यास खाते एनपीए झाल्यास) संपूर्ण कर्जाची एकरकमी व्याजासह परतफेड करावी लागेल.
व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार व संचालक मंडळाच्या मंजुरीनुसार वेळोवेळी बदल अधिकार बँकेच्या संचालक मंडळास राहील.