कॅशक्रेडीट कर्ज

कॅशक्रेडीट कर्ज

कर्ज कोणास घेता येईल ?

1. अर्जदार व्यक्ति/फर्म बँकेचे अ किंवा ब वर्ग सभासद होणे आवश्यक आहे.

कर्जाची कारणे :-

1. कायद्याने मान्य असलेल्या कोणत्याही खरेदी-विक्री व्यवसाय करणार्या व्यापारास तसेच उत्पादन करून विक्री करणार्या उद्योगास भांडवली खर्चासाठी व खेळत्या भांडवलासाठी सदर कर्ज देण्यात येईल.

कर्ज मर्यादा व दुरावा :-

1. या योजना अंतर्गत कॅश क्रेडीट कर्ज मर्यादा स्थावर मिळकतीच्या तारणावर जास्तीत जास्त 70% देण्यात येईल.

2. सदर कर्जासाठी स्टॉक मालापोटी दुरावा 40% राहिल व 50% पर्यंत किंवा संचालक मंडळाच्या मान्यतेनुसार कर्ज उचल देण्यात येईल.

व्याजाचा दर :-

1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे संचालक मंडळ वेळोवेळी ठरविल त्याप्रमाणे व्याजाची आकारणी करण्यात येईल. सध्या १३% प्रमाणे व्याजदर राहील व दंडव्याज 2% आकारण्यात येईल.

कर्जासाठी तारण :-

1. दुकानासाठी 90 दिवसांचे आतील काळातील स्वतःचे मालकिचा शिल्लक स्टॉक

2. दोन सक्षम सभासद असलेले जामिनदार

3. तारणाचे50% पर्यंत कर्ज आदा केले जाईल

4. कर्ज मंजुरीसाठी जादा तारण व जामिनदार घेणेचा अधिकार संचालक मंडळास राहिल.

परतफेड :-

1. सदर कर्जाची मुदत एक वर्षांची राहील. मुदत वाढविण्याचा अगर कमी करण्याचा अधिकार संचालक मंडळास राहील.

कर्ज व्यवहार असमाधानकारक असल्यास (सलग 3 हप्ते थकविल्यास खाते एनपीए झाल्यास) संपूर्ण कर्जाची एकरकमी व्याजासह परतफेड करावी लागेल.
व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार व संचालक मंडळाच्या मंजुरीनुसार वेळोवेळी बदल अधिकार बँकेच्या संचालक मंडळास राहील.