सोनेतारण कर्ज

सोनेतारण कर्ज

कर्ज कोणास घेता येईल ?

1. अर्जदार बँकेचा अ किंवा ब वर्ग सभासद/खातेदार असला पाहिजे.

2. सोने तारण मर्यादा ५ लाखापर्यंत

3. मूल्यांकनाच्या ७५% पर्यंत कर्ज.

कर्जास तारण :-

1. अर्जदार तारण देत असलेले सोनेचे दागिने हे स्वतः च्या मालकीचे असले पाहिजे.

कर्जाची रक्कम :-

1. कर्जाची अधित्तम मर्यादा रू. 5.00 लाख मात्र राहील.

दुरावा (मार्जिन) :-

1. कर्ज मंजुरीची रक्कम ही मूल्यांकनाच्या प्रमाणात ठरविण्यात येईल त्यानुसार बँकेचे मा. संचालक मंडळ सभेत सदर निर्णय होऊन त्या दरम्यानच्या बाजारभावाचा अंदाज घेऊन बेस प्राईज ठरविण्यात येईल व त्यानुसार जास्तीत जास्त 75% पर्यंत कर्ज रक्कम मंजूर करण्यांत येईल. मूल्यांकन बँकेचे अधिकृत सराफाकडून मुल्यांकन केलेल्या प्रमाणपत्रामध्ये दागिन्यांचे वर्णन, दागिन्यांच्या चोखपणा, दागिन्यांचे ढोबळ व निव्वळ वजनच्या स्पष्ट उल्लेख असावा.

व्याजाचा दर व व्याज आकारणी :-

1. सदर कर्जावर द.सा.द.शे. १२% व्याज आकारले जावून ते दर महिन्याला कर्ज खात्याला नावे टाकले जाईल.

परतफेड :-

1. सदर कर्जाच्या परतफेडीसाठी मुदत ही 12 महिने असेल.

कर्ज व्यवहार असमाधानकारक असल्यास (सलग 3 हप्ते थकविल्यास खाते एनपीए झाल्यास) संपूर्ण कर्जाची एकरकमी व्याजासह परतफेड करावी लागेल.
व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार व संचालक मंडळाच्या मंजुरीनुसार वेळोवेळी बदल अधिकार बँकेच्या संचालक मंडळास राहील.